Over CBG


Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.


Het CBG is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de Rijksoverheid valt en onafhankelijk beslist over de toelating en bewaking van geneesmiddelen voor de mens.

 

College

Het College bestaat uit een voorzitter en ten minste negen en ten hoogste zeventien andere leden (artsen, apothekers en wetenschappers). Voorzitter en leden worden benoemd door de Minister van VWS. De ambtstermijn van de voorzitter en de leden is vier jaar en kan telkens worden verlengd met vier jaar door herbenoeming. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het College zijn vastgelegd in de Geneesmiddelenwet.


Agentschap

De leden van het College worden in hun werk ondersteund door de ruim 300 medewerkers van het Agentschap CBG (aCBG). Het Agentschap is als onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het College en de coördinatie van de geneesmiddelenbewaking in Nederland.

Het Agentschap doet ook de beoordeling van diergeneesmiddelen via Bureau Diergeneesmiddelen en de beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen via Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen. Het CBG is echter niet verantwoordelijk voor de besluitvorming en registratie van diergeneesmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen. Het Bureau Diergeneesmiddelen bereidt de besluitvorming voor van de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen. Deze Commissie adviseert de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die beleidsmatig en politiek verantwoordelijk is.


In Nederland is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bevoegde autoriteit voor beoordeling van nieuwe voedingsmiddelen. De minister vraagt het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen van het CBG om een wetenschappelijke beoordeling van de veiligheid voor de consument.

CBG Collegedag 2016

CBG Dag van de Informatievoorziening

"Kom op donderdag 8 maart naar de Jaarbeurs en praat mee over ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening"

Deze website maakt gebruik van cookies om na te gaan hoe deze wordt gebruikt.

Meer info